Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden Sjiekemiek

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Sjiekemiek.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door Sjiekemiek . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Sjiekemiek is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Sjiekemiek.

Indien van toepassing:

Sjiekemiek streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Sjiekemiek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Bestellingen

We zullen er alles aan doen om bestellingen binnen de afgesproken leveringstijd te versturen. De leveringstijd is afhankelijk van het wel of niet op voorraad zijn van het bestelde kunstvoorwerp. Droog- en baktijden moeten meegenomen worden in het vaststellen van de levertijd.

Let op! Niet al het werk is waterdicht of geschikt voor buiten in de vrieskou te plaatsen. Indien dit wel het geval is, zal dit expliciet erbij vermeld worden.

Mocht er tijdens het transport een schade aan de bestelling ontstaan, kan Sjiekemiek hier niet aansprakelijk voor gehouden worden.

Bij kunstvoorwerpen die expliciet op wens van de opdrachtgever worden gemaakt, zullen in de ontwerpfase samen besproken worden. Na goedkeuring door de opdrachtgever zal de kunstenaar van Sjiekemiek beginnen aan het kunstwerk. De opdrachtgever is zich ervan bewust dat het definitieve kunstwerk kan afwijken van het ontwerp, al dan niet door inbreng van de kunstenaar of door het gebruik van glazuren die in de oven een ander resultaat kunnen geven.

Workshops:

Privacy:

Als je je aanmeld voor de workshop, zal je naam, email adres en telefoonnummer genoteerd worden. Deze worden enkel gebruikt om te kunnen communiceren in aanloop naar de workshop of na de workshop. Sjiekemiek stuurt geen reclame via deze communicatie wegen. Regelmatig zal een nieuwsbrief met de laatste nieuwtjes van Sjiekemiek worden gestuurd per mail of via app. Indien men de nieuwsbrief niet wenst te ontvangen, moet dit even worden doorgegeven.

Op het moment dat de cursist aangeeft niet meer te willen deelnemen aan vervolg workshops etc. zullen de naam en het telefoonnummer direct uit het bestand verwijderd worden.

Betaling Workshops:

Sjiekemiek zal na aanmelding voor de workshop een aanbetaling vragen van 20% . Mocht de cursist zich binnen deze weken afmelden met geldige reden dan wordt er gezocht naar andere data, om alsnog mee te kunnen doen aan de workshop. De aanbetaling wordt niet geretourneerd.

Betaling Lessen:

Sjiekemiek maakt gebruik van een 10-lessenkaart. Het aankoop bedrag van deze kaart dient vooraf aan het gebruik in 1 keer te worden voldaan, tenzij anders afgesproken. De kaart wordt per les afgetekend.

Om de continuïteit te waarborgen binnen de groep, heeft de 10 lessenkaart een geldigheidsduur van 6 maanden.

Afmelden voor een les kan, maar moet minimaal 24 uur voor aanvang van de volgende les gedaan worden. Sjiekemiek behoudt zich het recht voor om een les te laten vervallen bij te weinig deelnemers.

Betaling van gebruikte materialen: deze materialen (klei, glazuur, etc) moeten binnen 14 dagen na gebruik volledig zijn betaald.

Mochten onverhoeds betalingsproblemen ontstaan, bespreek dit tijdig. Dit zal vertrouwelijk worden behandeld.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Sjiekemiek.nl op deze pagina.

Deze Algemene Voorwaarden pagina is gemaakt op algemenevoorwaardenvoorbeeld.nl.